Stichting Kameraad

Kameraad biedt ondersteuning via een ‘maatje’ aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deelnemers worden bezocht en ondersteund door studenten van de HBO opleiding Social Work en er wordt creatief-agogische ondersteuning geboden. De ondersteuner van Kameraad kijkt naar de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers en zoekt naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Hierbij werkt Kameraad samen met het sociale netwerk en, wanneer dat mogelijk is, worden de banden met het sociale netwerk weer opnieuw verstevigd, zodat de mantelzorger een bredere steungroep tot zijn of haar beschikking heeft om de zorg mee vorm te kunnen geven. Activiteiten worden altijd op maat en in nauwe afstemming met de betrokkenen ingezet. Hierbij zijn populaire en in algemene zin bij deze doelgroep beproefde activiteiten:

 • Beeldend werken, actief en passief
 • Muziek, actief en passief
 • Spel
 • Natuur
 • Tuinieren
 • Bewegen
 • Reminiscentie

Naast dit aanbod ontwikkelt Stichting Kameraad voortdurend nieuwe werkwijzen, die worden onderzocht op hun effectiviteit en beschikbaar worden gemaakt voor een zo groot mogelijke groep deelnemers.

De doelen die Stichting Kameraad zichzelf heeft gesteld zijn:

 • Het aantoonbaar verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers.
 • Het ontlasten van mantelzorgers, zowel door taken over te nemen, door het bieden van (arts-based) agogische ondersteuning en door het versterken van het sociale netwerk rondom de mantelzorger en de persoon met dementie (caregiver-support).
 • Het versterken van de positieve effecten van de zorgtaken op de gezondheid van de mantelzorger door inspirerende en betekenisvolle interactie te stimuleren.
 • Ondersteuning bieden bij het opstarten van aanvullende hulpverlening, het versoepelen van de overgangsmomenten.
 • Een vertrouwensrelaties opbouwen met de deelnemers, zodat alle betrokkenen kunnen genieten en zich kwetsbaar op kunnen stellen naar elkaar.

Eenvoudig gezegd willen wij samen met mensen met een vorm van dementie en de mensen die bij hen betrokken zijn het leven een beetje leuker en gemakkelijker maken. 

 

Onze geschiedenis

Vanuit de Proeftuin Dementie Friesland zijn van 2015- 2018 pilots gestart in Leeuwarden en hier is destijds de kiem gelegd voor Kameraad. Toen Kammeraat genoemd, vanwege een vermeend Fries gebruik van deze versie van het woord voor kameraad, trok deze ondersteuning voor mensen met een vorm van dementie al binnen twee maanden 40 deelnemers. Resultaten van de effectmetingen lieten zien dat mantelzorgers inderdaad meer tijd voor zichzelf kregen, waarbij mensen met een vorm van dementie de focus kregen op zaken die nog wel lukte en goed gingen (Tao of Care, 2018). Hierbij bleek het wel belangrijk dat bij het matchen van mensen met dementie en de ondersteuners onderling een band ontstond waarbij er van elkaar geleerd werd.

Het eindresultaat was dat de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de mantelzorgers verbeterde ten opzichte van de inschatting van de betrokkenen. Bij een progressieve ziekte is lastig meetbaar te maken dat iets ‘werkt’, omdat de ziekte voortschrijdt, maar er kan een vergelijking gemaakt worden tussen mensen die wel en die geen ondersteuning krijgen en er kan vooraf gevraagd worden hoe deelnemers denken dat de situatie een jaar verderop zal zijn, wat vergeleken kan worden met de situatie een jaar later. In dit opzicht is er verbetering te zien door de inzet van interventies zoals Kammeraat. 

Het einde van de Proeftuin Dementie betekende ook het einde van deze pilot. Een jaar na de stopzetting van dit initiatief, hebben drie betrokken docenten en twee studenten die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de opstart van Kammeraat, de handen ineengeslagen en de Stichting Kameraad opgericht. Per 22 mei 2019 is de Stichting Kameraad gestart met haar activiteiten.

Nienke Bodde en Sander Teertstra zijn de coördinatoren van Kameraad. Beide hebben jarenlange ervaring in de ouderenzorg. Sander is in de laatste fase van zijn afstudeeronderzoek voor de opleiding Social Work. Nienke studeert naast haar werkzaamheden, voor zowel Kameraad als de Kwadrantgroep, Verpleegkunde aan de NHL Stenden Hogeschool. Sander werkt naast zijn werkzaamheden voor Kameraad als zelfstandig consultant.

Bestuur

Frits Fransen: PR functionaris en penningmeester, sociaal werker en supervisor

Ina Smit: secretaris en docent, orthopedagoog en supervisor

Karen Sikkel: voorzitter, docent en psycholoog

Instagram
Facebook
Twitter